OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

DiZ Media d.o.o., (dalje: Agencija)

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14) obavještavamo Vas da eventualne
prigovore na kvalitetu usluga Agencije možete dostaviti na jedan od sljedećih načina;
– u pisanom obliku
– preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu DiZ Media d.o.o, Zagreb, Teslina ulica 14
– mailom na adresu info@diz-media.hr,
– osobno u našem uredu na adresi Zagreb, Teslina ulica 14.
Odgovor na Vaš prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka
istog.