Opći uvjeti poslovanja

Temeljem odredbe članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07,
144/12 i 14/14) agencija za promet nekretninama DiZ Media d.o.o. sa sjedištem u Budačkoj Rijeci,
Budačka Rijeka 75/A, 47242 Krnjak, OIB: 16387391217, (dalje: Agencija) zastupana po direktorici
Danijeli Milohanić, donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem
tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom
sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama
ovih uvjeta poslovanja. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama DiZ Media d.o.o. sa sjedištem
u Budačkoj Rijeci, Budačka Rijeka 75/A, 47242 Krnjak, OIB: 16387391217.
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se
odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih
poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu
i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na
površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju
(prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u
prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi
pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.
Ponuda Agencije DiZ Media d.o.o. - www.diz-media.hr se temelji na podacima koji su zaprimljeni
pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju
između Nalogodavca i Posrednika.
Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana
nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene
nekretnine.
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili
izrazito nemarnog poslovanja Agencije.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ponude Agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje
Agencije smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode
obavijestiti Agenciju o tome pisanim putem (elektronička pošta, faks, preporučeno pismo i sl.) CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna po tečaju HNB na dan
plaćanja.

UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi
sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku
posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U Ugovoru o posredovanju
moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu
oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se
za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te sa
istim potpisati Ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom
Posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko
Posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu
naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju sa kupcem.

Članak 6.
Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika
ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.
Radi ostvarenja obveze iz Ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje naročito obavljati sljedeće:
1. Tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to
pažnjom dobrog gospodarstvenika te zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom
obliku
2. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla
3. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
4. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i upozoriti ga na
eventualne nedostatke nekretnine
5. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj
nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim
zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu;
pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne
dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u
pravnom prometu sukladno posebnim propisima
6. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnima za namjeravani posao koje su mu poznate ili
mu moraju biti poznate
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pismenom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu
tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji
posreduje
8. Oglasiti nekretninu prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika radi što bolje prezentacije
nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju u dogovoru sa
Nalogodavcem
9. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora o kupoprodaji) te kod
primopredaje nekretnine;